Thursday, January 3, 2013

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

1. Зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл -1%
2. Бүрдүүлсэн материалын танилцуулга-15% (Загварыг ЭНД дарж харна уу.)
3. Судалгааны ажлын арга аргачлал -15% (Нэг нүүрэнд багтаах)
4. Эмнэлзүйн судалгаа бол таниулсан зөвшөөрлийн хуудас-15% (Загварыг ЭНД дарж харна уу.)
5.  Судалгаа хийх байгууллага, эмнэлэгийн зөвшөөрөл бүхий албан тоот-1%
6. Хурлын протокол: Судалгааны ажлын арга аргачлал баталсан тэнхмийн хурлын протокол (Магистрантууд), бүрэлдэхүүн сургуулийн эрдэмтэдийн зөвлөлийн хурлын протокол (Докторантууд болон төслийн баг) -1%
7. Гадны байгууллагатай хамтарсан буюу санхүүжилт авч буй бол тухайн байгууллагын ёс зүйн хяналтын хорооны зөвшөөрлийн хуулбар

Жич: - 2; 3; 4 материалыг PDF- оруулан сар болгоны нэг дэх долоо хоногийн БААСАН гаригт (СЁЗХХ-ны гишүүдэд) irb.group@mnums.edu.mn хаягаар илгээнэ үү
         - Хурал болох өдөр материалыг нүхтэй хавтсанд хийж  гишүүд бүрт тарааж өгнө.
Тайлбар: Ёс зүйн хороонд хураалгах материалыг буцаан олгохгүй болно.


Бүрдүүлсэн материалын танилцуулга

Таниулсан зөвшөөрөл - Амьтан дээр хийх туршилт судалгаа

>

Таниулсан зөвшөөрөл - Эмийн ургамал дээр хийх туршилт судалгаа

Таниулсан зөвшөөрөлийн загвар

Таниулсан зөвшөөрөл - Бичиг баримтын судалгаа

Таниулсан зөвшөөрөл - Эмнэл зүйн судалгаа